c :  
 Docter
4 500
.
.
 Micro
4 500
.
.
  -
4 200
.
.
  -
4 200
.
.
7 500
.
No photo
0
.
.
No photo
0
.
.
No photo
0
.
.
 - 2
7 500
.
 1
0
.
 2
0
.
 3
0
.
No photo
0
.
No photo
0
.
-
7 000
.
.