c :  
No photo
17 000
.
.
 12/1
18 000
.
.
 12/2
26 000
.
.
No photo
17 000
.
.