c :  
No photo
0
.
.
No photo
0
.
.
 14
8 000
.
.
 24
8 000
.
.