c :  
5 500
.
No photo
4 500
.
.
No photo
3 000
.
No photo
3 500
.