c :  
No photo
10 000
.
No photo
10 000
.
No photo
10 000
.