c :  
- -
6 000
.
.
No photo
6 000
.
No photo
6 000
.
 -1
10 000
.
 -2
9 000
.
 -1/
2 000
.
No photo
0
.