c :  
- -
6 000
.
.
No photo
6 000
.
No photo
6 000
.
No photo
9 600
.
 -2
9 600
.